Het plaatsingsaanbod bevat een omschrijving van de door Kinderopvang Boes te leveren diensten.

Soort opvang

Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Waar maximaal 16 kinderen worden opgevangen in een verticale groep. (d.w.z. in één groep)

Aantal kinderen per groep

Met deze rekentool kunt u berekenen hoeveel beroepskrachten wettelijk minimaal verplicht zijn in de kinderopvang. https://1ratio.nl/bkr/#/

Kernfunctie

De functie kinderopvang die wordt aangeboden bestaat uit:

 • Spelen en ontmoeten
 • Het in groepsverband uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten
 • Thematisch werken a.d.h.v. het VVE programma Piramide

Openingstijden

 • De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 6:30 uur tot 18:30 uur. BSO kinderen verwachten we uiterlijk om 8.00 op de opvang. Voor een overzicht van de schoolvakanties en van bijzondere dagen waarop de dagopvanglocaties gesloten zijn, verwijzen wij u naar onze website. Op kerstavond en oudejaarsdag sluiten de locaties om 17.00 uur.
 • De VE peutergroep Lutje Stek (Hiervoor geld het contract van Lutje Stek) Peuteropvang op de groep Lutje Stek: Dinsdag en vrijdagochtend van 8:15 uur tot 12:15 uur VE-extra voor de doelgroeppeuter; Maandag en Donderdag van 8:15 tot 12.15 uur

Voeding en verzorging

De kinderopvang verstrekt geen luiers. De ouder(s)/verzorger(s) zorgen er zelf voor dat het kind altijd een verschoning bij zich heeft en zo nodig luiers en lotiondoekjes. Ook de babyvoeding geeft u zelf mee. Elk kind heeft hiervoor een eigen bakje staan bij de opvang waar dit in kan. Kinderen krijgen 1 broodmaaltijd bij de lunch per dag, fruit, tussendoortjes en drinken. Eventueel kunnen de ouders zelf bijvoorbeeld dieetvoeding meegeven

Plaatsingsprocedure

Vooraf gaat uw kindje bij ons wennen. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan op onze website of digitaal op te vragen

Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail via boes.kommerzijl@gmail.com te worden aangevraagd. Er geldt een wijzigingstermijn van één maand.

Annuleringskosten

Vanaf het moment van ondertekenen van de overeenkomst zijn geen annuleringskosten verschuldigd tot uiterlijk 1 maand voor de plaatsingsdatum.

Informatievoorziening voor ouders

Kinderopvang Boes heeft een website www.kinderopvangboes.nl , hierop kunt u veel informatie vinden, denk hierbij aan het pedagogisch beleid, inspectierapporten, productomschrijving, overzicht vakanties en contactgegevens. De ouders ontvangen ongeveer 4x per jaar een nieuwsbrief van Kinderopvang Boes. Jaarlijks wordt er voor ouders een ouderavond/middag georganiseerd. En één keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor oudergesprekken. Dit kan zowel gebeuren op initiatief van de pedagogisch medewerker als van de ouders. Een gesprek vindt plaats met de mentor of coach van uw kind. Soms zal het nodig zijn om een aparte afspraak te maken voor een oudergesprek. Dit kan zowel gebeuren op initiatief van de groepsleiding als van de ouders.

Medezeggenschap ouders

De belangen van de ouders die gebruik maken van de dienstverlening van Kinderopvang Boes en van Lutje Stek worden behartigd door de oudercommissie. De oudercommissie heeft regelmatig overleg met de desbetreffende pedagogisch medewerkers. De oudercommissie bemoeit zich met beleidzaken en de klachtenregeling. Zie bijgevoegd de klachtenregeling en oudercommissie

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staan de werkwijze en de richtlijnen van Kinderopvang Boes omschreven. Deze richtlijnen bieden een leidraad voor de afspraken tussen de ouders en kinderopvang. Het is belangrijk dat de ouders zich hierin kunnen vinden. Soms wordt er in de overeenkomst tussen ouders en kinderopvang afgeweken van het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd. Het pedagogisch beleid, visie, werkwijze en organisatie kan op aanvraag per mail aan u gestuurd worden.

Gezondheid en veiligheid

 • Kinderopvang Boes werkt met Risicomonitor van Veilgheid.nl. Grote en kleine risico`s worden in kaart gebracht. Een beleid wat samen met de pedagogisch medewerkers, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren.
 • Van alle medewerkers en vrijwilligers van Kinderopvang Boes is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanwezig en medewerkers staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang voor de continue screening
 • Wij werken met het hygiënebeleid volgens het schoonmaakprotocol uit het Kwaliteitssysteem Kinderopvang en de Hygiënecode kinderdagverblijven van het Voedingscentrum.
 • De Wet Bestrijding Infectieziekten is van toepassing
 • Kinderopvang Boes en Peuteropvang Lutje Stek werkt met een ontruimingsplan volgens protocol.

Zieke kinderen

Zieke kinderen zijn kunnen doorgaans niet worden opgevangen. Als een kind niet kan functioneren binnen de groep vragen wij ouders hun kind niet te brengen of op te halen. Bij verschillende ziekten mogen kinderen helemaal NIET naar de opvang komen. Dit wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van de GGD. Indien een kind vanwege een chronische ziekte een medische handeling nodig heeft kan dit in veel gevallen wel. Chronisch zieke kinderen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geplaatst.

Mentor/Coach

Natuurlijk vindt er tijdens de opvang altijd overleg plaats over het wel en wee van uw kind, tijdens de overdracht bij het halen en brengen. Daarnaast zal er jaarlijks of naar behoefte vaker een afspraak gemaakt worden met de ouders om de opvang te evalueren. Wanneer het niet wenselijk is dat de kinderen bij een overlegmoment aanwezig zijn kan ook telefonisch overlegd worden.

Ieder kind krijgt een mentor/coach toegewezen en we nodigen u één keer per jaar uit voor een oudergesprek. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar hebben een mentor en kinderen in de basisschoolleeftijd een coach. Mentor of coach is degene die u en uw kind het meeste zien op de opvang. De mentor/coach is het aanspreekpunt en kent het wel en wee van uw kind. Voor de dagelijkse overdracht spreekt u de leidster die er op dat moment is. De mentor wordt bij aanvang van hat contract aan u bekent gemaakt. Zij volgen de ontwikkelen van het kind en bespreken dit jaarlijks tijdens het aangeboden oudergesprek.

VE bij Kinderopvang Boes

Wij verzorgen een volledig VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma voor kinderen tot 4 jaar, volgens het beleid dat in overleg met de Gemeente Westerkwartier is vastgesteld. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier bijvoorbeeld hun taalachterstand in te laten halen voordat ze naar de basisschool gaan. Het CJG (consultatiebureau) beoordeelt of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VE als extra ondersteuning. Dit gaat in overleg met ouders en in samenwerking met de Pm-er/mentor. Er is gekozen voor het programma Piramide. Onze pedagogisch medewerkers kunnen aan de hand van dit programma de kinderen die het nodig hebben meer begeleiding geven waardoor achterstanden worden beperkt of weggenomen. Kinderen waarbij een taalachterstand is vastgesteld krijgen een aanbod van twee extra dagdelen.

Observeren en overdracht

Om de ontwikkeling van kinderen te volgen en een doorgaande lijn naar de basisschool maken we op beide locaties na toestemming van de ouders/verzorgers gebruik van een overdrachtsformulier. Via dit formulier wordt de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en met u besproken. Na uw toestemming verzorgt de pedagogisch medewerker de overdracht naar de basisschool. We werken net als de basisschool met Digikeuzebord als volgsysteem.

Privacy

Kinderopvang Boes gaat op een vertrouwelijke manier om met de gegevens die van ouders worden ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij wetgeving ons daartoe verplicht.

Voor de wet op de privacy AVG hebben wij een privacy statement deze kunt u lezen op de website en bijgesloten bij de plaatsingsovereenkomst.

Foto en filmbeleid

Het komt regelmatig voor dat ouders opnames willen maken van hun kind, bijvoorbeeld tijdens de verjaardag. Hierdoor kunnen beelden van kinderen ongewenst op het internet terecht komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy, in overleg met de oudercommissie, dit Foto- en filmbeleid opgesteld.

 • Alleen medewerkers van Kinderopvang Boes hebben toestemming foto's en/of films te maken. Foto- /filmmateriaal, mag alleen gebruikt worden voor Kinderopvang Boes. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt op het ouderportaal na toestemming van de ouders.
 • Bij het plaatsen van foto's/films van kinderen op de website/Facebook worden kinderen nooit bij naam genoemd. Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt voor PR, wordt hier altijd extra toestemming van ouders voor gevraagd.
 • Indien (groot)ouders zelf foto of film willen maken, dienen de medewerkers hen te wijzen op dit Foto- en filmbeleid van Kinderopvang Boes.
 • Pedagogisch medewerkers mogen alleen foto's doormailen naar ouders, wanneer het eigen kind op de foto staat. Foto's met andere kinderen van de groep mogen nooit digitaal gedeeld worden door ouders.
 • Foto's en filmpjes van activiteiten worden binnen de opvang gedeeld op een besloten groep op facebook. U kunt toegang krijgen na aanvraag. Alleen ouders en personeel hebben recht om hieraan toegevoegd te worden.

Ongevallenverzekering

Gedurende de geplaatste dagdelen zijn de kinderen door Kinderopvang Boes (beperkt) aanvullend verzekerd voor ongevallen.

Verzekering Wettelijke aansprakelijkheid

De Aansprakelijkheidsverzekering van Kinderopvang Boes is van toepassing op alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de kinderopvang vallen dus ook tijdens uitstapjes, en spelen buiten het hek. Wij hebben hier een permanente toestemming verkeer van u nodig. Kinderopvang Boes is niet aansprakelijk voor schade aan kleding van het kind of aan materialen die de ouders het kind meegeven. Als een kind gedurende het dagdeel schade toebrengt aan personen of zaken is de Wettelijke Aansprakelijkheid van de ouders onverminderd van kracht.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat wij hierover met elkaar in gesprek gaan. Kinderopvang Boes heeft een interne en een externe klachtenprocedure voor ouders die is opgesteld in overleg met de oudercommissie (Zie bijlage oudercommissie en klachten). Het uitgangspunt is dat een eventuele tip of klacht van u altijd met de organisatie wordt besproken. Heeft u een tip of om onze dienstverlening te verbeteren, dan horen wij dat graag. Heeft u een klacht, dan vragen wij u ons een mail te sturen.

Voor externe behandeling van klachten is Kinderopvang Boes aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij deze commissie is een apart Klachtenloket voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Het klachtenloket is te bereiken via een eigen website www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Kinderopvang Boes - Locatie
Kinderopvang Boes
Kerkstraat 12
9882 PH, Kommerzijl
Bekijk op de kaart

0594 - 21 21 48
06 - 11 84 35 22
kdvboespeuterszlutjestek
Stuur e-mail
kinderopvangboes.nl
LRK
KDV 20 30 50 745
BSO 3199 80 224